ترمینال حجم متغیر گرد

 

vav گرد
vav گرد

 

مهمترين هدف ساختمانها همواره فراهم كردن سر پناهي در برابر آفتاب, باد, سرما و باران است. طرحهاي قديمي نسبتا ساده بودند و با ملاحظه شرايط محيطي درنظرگرفته مي شدند. باتوجه به فضاي داخلي، سرماي ساختمان ازطريق تهويه طبيعي فراهم مي شد و گرمايش اضافی نيز امکان پذير بود. سازنده و ساکن اغلب يک نفر بودند و اين بدان معني است که آرامش فرد از اهميت بسزايي برخوردار بود.

در اواخر قرن نوزدهم تکنولوژي ساخت ساختمانهای جديد معرفی شد. اين تکنولوژي جديد و مصالحي نظير فولاد، طراحي ساختمانهاي مستحکم تري را امکان پذير ساخت. نوررساني و هوارساني مصنوعي فضاي داخلي ساختمان را به مقدار زيادي مستقل از شرايط جوي ساخت. افزايش پيچيدگيهای تکنولوژيکی و ابعاد ساختمانهاي جديد منجر به تخصصی شدن صنعت ساختمان گشت. نتيجه ای که حاصل شد اين بود که ساختمانها صرفا بر اساس نياز ساکنان ساخته نشده، بلکه اهداف وسيع تري برای آنها در نظر گرفته   مي شود.

اکثر افراد بيشتر وقت خود را در فضاي داخلي ساختمان و اغلب در فضاهاي مشترک مي گذرانند. با پيدايش سيستمهاي کنترل محيطي مکانيکي و افزايش کنترل بر روی هوای فضاي داخلي ساختمان انتظار ساکنان برای آسايش حرارتی هوای داخل ساختمان بيشتر شده است. با در نظر گرفتن اين واقعيت که شرايط آسايش حرارتی در محوطه يک ساختمان براي هر فرد خاص به دامنه ناچيزي محدود مي شود و اين دامنه براي هر فرد متفاوت است، برآوردن اين انتظارات کمی سختتر به نظر می رسد.

عليرغم وجود سيستمهاي کنترل محيطي گسترده در ساختمانها، نارضايتي درخصوص جريان هوای فضاي داخل ساختمان هنوز مرسوم است. علاوه بر آسايش حرارتی، کيفيت هواي داخلي ساختمان نيز مورد بحث مي باشد. اين مساله از بحران انرژي در اوايل دهه 1970 نشات مي گيرد. از هنگامی که صرفه جويی در مصرف انرژي به تمامي نيازهاي ديگر برتري يافت، درست از آن زمان به بعد بود که نماهاي ساختمان بهتر عايق بندي گشت و از نشت هوا جلوگيري به عمل آمد. تهويه مرکزي جايگزين تهويه مکانيکي محلي يا طبيعي شد. ميزان جريان هوا نيز کاهش يافت. سيستم تهويه مرکزي کنترل شده با ميزان هوارساني کم، نگهداري شرايط قابل قبول را براي ساکنين دشوارتر مي سازد. هواي تازه نمي تواند مستقيما براي ساکنان فراهم شود. علاوه بر اين، اصلاح شرايط از طريق تهويه طبيعي (براي مثال بازکردن پنجره ) به علت هوابندی نمای ساختمان بيش از اين امکان پذير نيست.

نتيجه هوا بندی مناسب و کاهش هواي تازه در ساختمان موجب بالا بردن گازهای خروجی از مصالح جديد (نظير عايقهای پشم سنگ به کار رفته در ديواره های ساختمانهای جديد)، مبلمان و محصولات پاک کننده شده بود و پي آمد آن بروز مشکلاتي در خصوص سلامت ساکنان بود. عليرغم تلاشهاي انجام شده در سالهاي اخير جهت بهبود کيفيت فضاي داخلي ساختمان، مطالعه بر روی کيفيت هوای داخل ساختمان در سال  1998در اروپا که در 56 ساختمان اداري در 9 کشور انجام شده نشان دادکه 20 درصد از ساکنان از محيط داخلي ساختمان ناراضي هستند.

اهميت نگهداري فضاي مساعد ساختمان وقتي آشکار مي شود که در نظر بگيريم در هر اقتصاد مدرن بخش عمده اي از توليد ناخالص ملي (GNP) توسط افرادي بدست مي آيد که در ساختمان هاي اداري مشغول به کار هستند. از نظر اهميت آسايش حرارتی و کيفييت هوای داخلي ساختمان، دستيابي به شرايط محيطي قابل قبول در فضاي يکنواخت ساختمانها بر آسايش حرارتی افراد ترجيح دارد. به منظور تمرکز بيشتر بر روی ساکنان به جاي اتاق و يا ساختمان، به دانش کافي در خصوص  الگوي جريان هواي داخلي ساختمان نياز است. دفعات تعويض هوا و توصيف شرايط ورودی و خروجي اطلاعات کافي را در خصوص آسايش حرارتی و کيفيت هوا براي ساکنان فراهم نمي کند. اتاق و يا ساختمان نمي تواند بيش از اين به عنوان يک منطقه مجزا در نظر گرفته شود.W.H.Carrier  يکي از بنيان گذاران سيستمهاي تهويه مطبوع اين مساله را چنين عنوان مي کنند : در هيچ سيستم تهويه مطبوعي مهمتر از شکل توزيع هواي آن وجود ندارد. با توجه به آگاهي از اهميت الگوي هواي داخل ساختمان، ابزارها بايد ويژگيهاي جريان را در مرحله اوليه طراحي تعيين و پيش بيني کنند. اين مهم در ادامه توضيح داده شده است.

شيوه هاي هوارساني

تعداد ترکيب بنديهاي جريان هواي داخلي ساختمان بسيار زياد است. انتخاب استراتژي مناسب براي تهويه اتاق به فاکتورهای متعددی از جمله کارکرد ساختمان بستگي دارد. اين تحقيق بر روي تهويه مکانيکي در يک اتاق خالی تمرکز دارد.

دواصل اساسي براي تهويه مکانيکي يک اتاق عبارت از:

–  جريان اختلاطی ( Mixing Flow )

– جريان جابه جايي ( Displacement Flow )

جريان اختلاطی به اين معني است که هوای تازه داخل اتاق با سرعت نسبتا بالايي تغذيه مي شود. جت هوای تغذيه در داخل اتاق موجب اختلاط شديد هوای اتاق مي شود. در نتيجه درجه حرارت و غلظت آلاينده از ثبات لازم برخوردار خواهند شد. از زمان پيدايش تهويه مکانيکي جريان اختلاطی مهمترين اصل تهويه بوده است.

در جريان جابه جايي هواي نسبتا تميز و خنک در سطح زمين با سرعت کم تغذيه ميشود. هوا از پايين ترين بخش اتاق در اثر جريان همرفتی ايجاد شده توسط منابع گرمايی داخل اتاق به طرف سقف منتقل شده و سپس دوباره به پايين جريان پيدا می کند. سرعت هوا در اتاق بسيار پايين است. ويژگي بارز جريان جابه جايي، لايه بندی جريان و تقسيم اتاق به دو ناحيه است. گراديان دما و غلظت آلاينده بين لايه زيرين هواي نسبتا تازه و تميز و لايه فوقاني هواي نسبتا گرم و آلوده وجود دارد. اين نوع تهويه تنها در فضاهاي خنک قابل اجرا است. اين پديده در اوايل دهه80  براي محيطهاي اداري به پيشنهاد شد.

در مجموع، يک سيستم تهويه مطبوع به مقدار مشخصی هوای تغذيه نياز دارد تا ترکيب درستی از رطوبت و دما را داخل يک منطقه تامين نمايد. به طور کلی عملکرد يک سيستم به دو عامل زير بستگی دارد :

1-    مقدار هوای تغذيه

2-    دمای هوای تغذيه

برای تامين گرمايش و سرمايش يک فضا، ترکيب اين دو عامل به صورتهای مختلفی امکان پذير است :

1-  سيستمهای دما متغيير( CAV )

2-  سيستمهای حجم هوای متغيير( VAV )

3-  سيستمهای دما متغيير – حجم متغيير ( VAV-CAV )

 

سيستم تك منطقه اي (Single Zone )

اولين سيستم های مورد استفاده، سيستم هاي تك منطقه اي  بودند. در اين سيستم ها، ساختمانها به صورت يک منطقه يکپارچه در نظر گرفته می شدند و سيستمهای تهويه، هوا را از يك واحد هوارسان مركزي با حجم ثابت و دماي متغير دريافت نموده و هواي تغذيه اوليه را مطبوع و به فضاها ارسال می نمود.

سيستمهای تك منطقه اي، هنوز در ساختمان هاي تجاري كوچك و مسكوني، استفاده مي شود. سيستم تك منطقه اي در يك ساختمان كوچك، موثر است زيرا تلفات حرارت و دريافت حرارت براي مناطق مختلف آن، تفاوت زيادي ندارند.

 

 

سيستم چند منطقه اي(Multi Zone )

سيستمهای چند منطقه اي اولين سيستمهايی بودند كه براي تامين نيازهاي متغير مناطق مختلف طراحي شده بود. اين سيستم همچنين داراي كانال هواي تغذيه مجزا براي هر منطقه از يك ساختمان است. در هر سيستم هوارسانی مركزي، يك كويل سرمايش و يك كويل گرمايش در نظر گرفته شده است. هر دو كويل در يك زمان و به صورت يكسان، عمل مي كنند. دمپرهايی که بعد از كويل ها تعبيه شده اند، هواي ورودی سرد و گرم را با هم مخلوط مي كنند تا دماي مورد نياز را برای هر منطقه تامين كنند.

از آنجا که سيستمهای چند منطقه اي، انرژي بسيار زيادي – براي سرمايش و گرمايش همزمان هوا-  به هدر می دهند مدت زيادي مورد استفاده قرار نگرفتند.

سيستمهای دو كاناله

اين سيستمها، دو كانال تغذيه مجزا از سيستم تهويه مرکزی به پايانه های خروجي هر فضا دارد.يكی از کانالها هواي سرد و كانال ديگر، هواي گرم را فراهم مي كند. در اين سيستم نيز كويل هاي سرمايش و گرمايش، مانند سيستم چند منطقه اي، به صورت همزمان عمل مي كنند. هواي گرم و هواي سرد به وسيله دمپرهای هر کانال در هر منطقه تركيب مي شوند تا دماي هواي مورد نياز درآن منطقه حاصل شود. اين سيستم نيز انرژي بسيار زيادي مصرف مي كند( به دليل مقابله هواي سرد وگرم ). به همين علت سيستم دو كاناله كه هواي سرد وگرم را با يكديگر مخلوط مي كند،در حال حاضر ممنوع شده است. از طرفی كانال سرد معمولا به هواي تغذيه بيشتري نياز دارد. اين موضوع به جريان كمتر در كانال گرم در همان زمان و در نتيجه فشار استاتيك بالاتر در كانال گرم منجر ميشود. زماني كه يك منطقه نياز به گرمايشداشته باشد، فشار استاتيك بالا در كانال گرم، منجر به ايجاد دبی بالا مي شود كه كوران هوا و سطح صدای بالا را در مناطق به وجود مي آورد.

 

سيستمهای حجم هوای متغيير ( VAV )

يک سيستم حجم هوای متغيير نوعی از سيستم توزيع هواست که حجم هوای ورودی را متناسب با بار حرارتی فضا، برای حفظ يک پارامتر تعيين شده ( معمولا دما ) در يک محدوده مشخص تغيير می دهد. در نتيجه اين تغيير حجم دور فن نيز تغيير می کند. در مقابل يک سيستم حجم هوای ثابت( CAV )، دمای هوای ورودی را  برای حفظ دمای هوای فضای مورد تهويه در يک نقطه مشخص تغيير می دهد. اين سيستمها براي افزايش كارايي انرژي ايجاد شده اند تا بتوانند نيازهاي گرمايش وسرمايش مناطق مختلف يك ساختمان را برطرف كنند. يك منطقه مي تواند يك اتاق يا مجموعه اي از اتاق ها باشدكه ويژگي تلفات حرارتي و دريافت حرارتي يكساني دارند. سيستم هاي VAV در مقايسه با ساير سيستمها مي توانند بيش از 30% هزينه هاي انرژي را کاهش دهند. در نتيجه عملكرد آن ها اقتصادي است. كانال اصلي، براي يك سيستم VAV فقط سرمايش را فراهم مي كند. اين هوا، هواي اوليه ناميده مي شود. ترموستات هاي اتاق، مقدار هواي اوليه اي را كه از ميان دمپرهاي هر منطقه، به مناطق مختلف ارسال مي شود، كنترل مي كنند. اين دمپرها، حجم هواي هر منطقه را بر حسب نيازهاي سرمايش تغيير مي دهند.

مزايای سيستم های VAV در مقايسه با سيستم های CAV 

کاهش مصرف انرژی فن وقتی هوای ورودی کاهش می يابد.

  • کنترل بهتر بر روی هر ناحيه.
  • کاهش هزينه های ساخت.
  • قابليت خود بالانسی نواحی توزيع هوا.
  • تسهيل در جابجايی ترمينالهای خروجی هوا و فضای دستگاههای توزيع کننده در توسعه فضا در آينده و يا تغيير کاربری.

 

معايب سيستم های VAV در مقايسه با سيستم های CAV 

  • تهويه ناکافی هوای آزاد بيرون وقتی جريان هوای ورودی کاهش می يابد.
  • ساختار پيچيده تر سيستم و کنترل آن، طراحی، نصب، عملکرد و نگهداری مشکلتر.

 

سيستم های VAV در سيستمهای تهويه ای که بار حرارتی فضا به طور قابل ملاحظه ای در حال تغيير هستند کاربرد فراوانی دارند، به نحوی که در انرژی مصرفی فن صرفه جويی نمايد. اين سيستمها بعد از بحران انرژی در سال1973شهرت يافتند و امروزه به نحو بسيار زيادی در ساختمانهای تجاری برزگ در دنيا استفاده می شود.

انواع سيستمهای VAV 

اغلب ساختمانهای متوسط و بزرگ نياز به سيستم های چند ناحيه ای ( Multi zone ) دارند اما هنوز هم بسياری از استاديوم ها، کارخانه ها، ساختمانهای مسکونی و فروشگاهها از سيستم های تک ناحيه ای  (  Single zone ) استفاده می کنند. سيستم های VAV متداول مورد استفاده         می توانند به انواع زير دسته بندی می شوند:

1.سيستم  VAVتک تاحيه ای( Single zone )

2.سيستم سرمايش VAV

3.سيستم بازگرمايش VAV

4.سيستم VAV دو کاناله

5.سيستم VAV فن دار

اخيرا يک نوع از سيستم های VAV به نام سيستم Variable diffuser توسعه پيدا کرده اند. در اين سيستمها شکاف خروجی هر ديفيوزر می تواند تغيير کند. وقتی حجم هوا تغيير می کند سرعت تخليه ثابت می ماند و طول پرتاب از ديفيوزر بالاتر از مقدار بحرانی نگه داشته می شود.

برای يک انتخاب مناسب، ارزيابی داده ها و آزمايشات بيشتری مورد نياز است.

وضعيت فضاها در ساختمانها عمدتا به دو دسته تقسيم می شوند:

1-   نواحی احاطه کننده( Perimeter zone ). جايی که ديوارهای خارجی، پشت بامها، سقف ها و پنجره ها وجود دارند و بار حرارتی فضا متغيير و وابسته به گرمای خورشيدی، اختلاف دمای خارج و داخل و بارهای خارجی می باشد.

2-   نواحی داخلی( Interior zone ). جايی که بارهای حرارتی فضا عمدتا بارهای داخلی هستند. در ناحيه داخلی سيستم تهويه هوا در تابستان و زمستان به استثنای گرمايش صبحگاهی اغلب به منظور سرمايش مورد استفاده قرار می گيرد.

ترمينال هايVAV 

براي کنترل بهتر هواي ثانويه اي که به هر منطقه وارد می شود، ترمينالهايVAVساخته شدند. يک ترمينال خروجی، جعبه فلزي کوچکي است که وضعيت آن در کانال هواي تغذيه، درست قبل از خروجي هر منطقه مي باشد. ترمينال خروجی، جعبه VAVو يا جعبه خروجي نيز ناميده      مي شود. هرجعبه خروجی، هواي اوليه را واحد هوارسان مرکزي در همان دما دريافت مي کند. هر جعبه خروجی شامل يک دمپر هواي اوليه است که وضعيت آن طبق سيگنال هاي سيستم کنترل خودکار، تنظيم تدريجي مي شود (يک دمپر تدريجی ،فقط باز يا فقط بسته نيست، بلکه در هر وضعيتی نيز مي تواند باشد). دمپر هواي اوليه، حجم هواي اوليه اي را که به ترمينال خروجی ارسال شود، مطابق نياز فضاها ، تنظيم تدريجي می کند. اين، همان حجم هواي ثانويه نيز هست که به آن فضاها ارسال مي شود.

در ساده ترين شکل، پايانهVAV فقط سرمايش را فراهم مي کند. معمولا فضاهاي واقع در هسته مرکزي، نياز به گرمايش ندارند و اتاق هاي بيروني نيز با استفاده از وسايل ديگر گرم مي شوند. پايانه هاي ديگر ممکن است شامل يک وسيله گرمايش نيز باشند.مهمترين مزيت سيستم هاي VAVداراي پايانه اين است که قادر است نيازهاي آسايش مناطق مختلف را در يک ساختمان بدون گرمايش وسرمايش همزمان، برآورده کنند.

سيستم هاي VAV دارای دو نوع وابسته به فشار و مستقل از فشار هستند. اولين ترمينالهاي VAV وابسته به فشار بودندکه هيچ گونه وسيله اي براي محدود کردن مقدار هواي تغذيه نداشتند.

درسيستم هاي وابسته به فشار، حجم هواي وارد شده به وسيله ترمينال خروجی دريک منطقه، بسته به فشار استاتيک در کانال هواي اوليه تغيير مي کند. دمپر هواي اوليه در ترمينال خروجی به وسيله يک ترموستات در فضا کنترل مي شود. با وجود اين، جريان هوا از ميان دمپرها مطابق با فشار استاتيک در کانال اصلي تغيير مي کند. ترمينالهای خروجی که نزديک فن تغذيه هستند، هواي اوليه خيلي زيادي تغذيه مي کنند. ترمينالهای خروجی که خيلي از فن تغذيه، دورتر هستند، هواي اوليه را به اندازه کافي تامين نمي کند.

ترمينالهای خروجی مستقل از فشار، وسيله هاي حساس به جرياني دارند که دبي هوا را از ميان جعبه محدود مي کنند. همچنين آن ها مي توانند بيشترين و کمترين جريان هوا را که ممکن است تغذيه شود کنترل کنند. بنابراين، مستقل از فشار استاتيک در کانال هواي اوليه مي باشند. تقريبا همه دستگاه هاي تهويه مطبوعی که در حال حاضر نصب و يا نوسازي مي شوند، ترمينال خروجی مستقل از فشاردارند. سيستم هاي مستقل از فشار مي توانند متعادل شوند و دبي جريان تصحيح شده هوا را از هر يک از ترمينالهای خروجی خارج سازند.

فن دور متغيير

با توجه به اين که هر ترمينال خروجی، به صورت مستقل حجم هواي اوليه را تنظيم مي کند، حجم هواي اوليه  ارسال شده به وسيله سيستم تهويه مرکزي، مطابق با نياز ترمينال خروجی در سيستم، تغيير مي کند. اين بدان معناست که بايد خروجي فن تغذيه در واحد هوارسان مرکزي تغيير کند تا نيازهاي همه ترمينالهای خروجی تامين شود. اگر دمپرهاي هواي اوليه بيشتر ترمينالهای خروجی، به طور کامل باز باشند، دبی موردنياز براي براي همه سيستم ها، بالا خواهد رفت. اگر بيشتر دمپرهاي ترمينالهای خروجی، بسته باشد دبی مورد نياز براي سيستم خيلي پايين تر مي شود. در بسياري از سيستم هاي جديد دور فن تغذيه مرکزي بوسيله سيستم کنترل تنظيم مي شود تا تقاضاهاي متغيير سيستم را پاسخ دهد. حسگر فشار در کانال هواي اوليه يک سيگنال به واحد کنترل کننده مي فرستد که سرعت فن را براي ثابت نگه داشتن فشار استاتيک در کانال هواي اوليه،تنظيم کند.

سيستم هاي کنترلی VAV

سيستم هاي کنترل ديجيتالي، عملکردسيستمVAV رابسياربهبود مي دهند. کنترل هاي ديجيتالي، دقيق تر هستند و همچنين مي توانند کارکردهای يپيچيده تري را مديريت نمايند. به علاوه،کنترل کننده هاي ديجيتالي، اطلاعات را به يک واحد پردازش مرکزي وارد مي کنند. واحد پردازش مرکزي يک رايانه است که گزارشاتي را براي تحليل عملکرد سيستم، ارايه می نمايد. واحد پردازش مرکزي همچنين مي تواند براي تغيير پارامتر هاي سيستم به وسيله کنترل از راه دور به کار رود.

به طور کلی سيستم هاي VAVبه وسيله سيستم هاي کنترل ديجيتالي و يا نيوماتيک می توانندکنترل شوند.

سيستم هاي ديجيتالي، سيستم هاي کنترل شونده با رايانه هستند که از سيگنال هاي ديجيتالي استفاده مي کنند ولی سيستم هاي نيوماتيکي از سيگنال هاي فشار هواي متغيير استفاده مي کنند. در حال حاضر،بيشتر سيستم هايVAV به وسيله سيستم هاي ديجيتنالي،کنترل مي شوند. از مزاياي سيسيتم هاي ديجيتالي می توان به موارد زير اشاره کرد:

  • عدم نياز به کاليبراسيون دايم.
  • توانايی انجام عملکردهای پيچيده.
  • دستور گرفتن از يک رايانه اصلي.
  • ·       توانايی انتقال اطلاعاتي مثل وضعيت دمپرها، دماي اتاق، مقدار هواي تغذيه و دماي هواي تغذيه به رايانه اصلي. 

مشخصات VAV TERMINAL هاي ساخت موسسه فني شاهرخي:

 

مزايا:

1-    كنترل دبي به صورت الكترونيكي.

2-    دقت بالا در كنترل دبي ( دقت گردد كه كليه اصول ترموديناميكي در خصوص طراحي كانال و ساخت آن لحاظ شده باشد.)

3-    رنج فشار اختلافي از 20 تا 1000 پاسكال.

4-    مناسب براي جريانات غير متلاطم.

5-    كاركرد مستقل از جهت و موقعت نصب.

6-    نشتي بسيار پايين پره هاي دمپر در حالت كاملا بسته.

7-    بدون نياز به تعمير و نگهداري در خصوص قطعات مكانيكي.

8-    دماي كاركرد بين 10 تا 50 درجه سانتيگراد

9-    دماي انبارش -20 تا +80 درجه سانتي گراد.

10-                        بدنه كاملا آب بند بدون نشتي.

 

محدوديت ها:

سيستم فيلتراسيون معمول در سيستهاي تهويه مطبوع ،  امكان استفاده از VAV TERMINAL ها را بدون فيلتراسيون داخلي اضافه فراهم مي آورد ولي در خصوص مواردي كه آلودگي هاي زيادي در فضا از نظر ذررات معلق و يا آلودگي هاي خطرناك وجود دارد مي بايستي از سيستم فيلتراسيون اضافي با قابليت مناسب جهت حذف آلاينده ها استفاده نمود.

 

مشخصات اختصاصي:

VAV BOX هاي ساخت اين موسسه،‌ از ورق گالوانيزه ساخته مي شوند و داراي كلكتور هاي فشار طراحي شده براي دريافت فشار ديناميك و استاتيك در نقاط مناسب مي باشند. دمپر هاي دوجداره آلومينيومي در نوع 7و8 اين VAV Terminal ها ، امكان كنترل دبي را با كمترين كاركرد اكچويتور مربوطه فراهم مي آورد ضمن اينكه جنس پره ها و اتصالات امكان زنگ زدگي و سفت شدن مفاصل چرخش را به حداقل مي رساند.

كنترلر هاي فشرده اين ترمينالها ضمن اينكه از معتبر ترين سازندگان دنيا تهيه مي شوند به صورت منحصر به فرد كاليبره شده و پس از نصب بر روي ترمينالها ، نمودارهاي دبي-فشار آنها كنترل مي شود و نتايج تست آن به صورت گزارش كاركرد و كاليبراسيون ارائه مي گردد.

صداگير هاي اين موسسه در دونوع دو جداره و تك جداره ساخته مي شوند.

مشخصات فني: 

ترمينالهاي حجم متغير اين موسسه با استفاده از ورق گالوانيزه 0.7 ميليمتر ساخته مي شوند. جمع كننده هاي فشار مربوطه با توجه به سطح مورد نظر با مش بندي مناسب انتخاب مي شوند. جنس دمپر مربوطه از پروفيل آلومينيوم به صورت دو جداره به ضخامت 1.25 ميليمتر و از نوع چرخ دنده اي با نوار هوابندي مربوطه مي باشد. كليه اتصالات و سطوح داخلي كاملا  هوابند است . اتصال ترمينالهاي حجم متغير به وسيله فلنچ 4 سانتي متري دو طرف ترمينال به كانال مربوطه صورت مي گيرد . جنس فلنچ  ها از ورق گالوانيزه مي باشد. موتور كنترلر هاي مناسب جهت سايز مورد درخواست ترمينالهاي حجم متغير از توليد كنندگان معتبر و با توجه به نيازهاي فني پروژه انتخاب مي شوند . كليه دستگاهها به صورت مجزا در كارخانه اين موسسه تست عملكرد مي شوند و عمليات كاليبراسيون بر روي آنها انجام مي شود. 

Posted in دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *